ثبت نام درس
کد کلاس : ۲۲۲۴۰۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
شهرام وفاییان طهرانی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸خرداد
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۳۳ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۸خرداد
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۴۴۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸خرداد
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۱۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
نیلوفر صابر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸خرداد
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۴۵۶۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۸خرداد
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۸۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۸خرداد
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->