تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۳۸۵۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۰۶مرداد
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۷۰۲ مدت کلاس : ۲ ساعت
چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۰۶مرداد
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۶۹۳ مدت کلاس : ۲۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
پوریا خیرخواه
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶مرداد
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۲۸۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
هانیه حسین
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶مرداد
۶,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۳۵۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر علیرضا رهی
سعادت آباد
۰۶مرداد
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۷۴۱۴ مدت کلاس : ۷۵ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
رشت
۰۶مرداد
۲۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۷۴۶۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۰۶مرداد
۱۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۸۲۸۷ مدت کلاس : ۹ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۰۶مرداد
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۸۶۱۰ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۰۶مرداد
۱۴,۵۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۸۶۴۵ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
نیلوفر صابر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶مرداد
۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۶۶۷ مدت کلاس : ۷۵ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پرند
۰۶مرداد
۲۵,۷۸۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۹۱۱۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
شیراز
۰۶مرداد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۹۱۸۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
شهریار
۰۶مرداد
۱۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۹۲۷۴ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
میرداماد
۰۶مرداد
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۹۲۹۳ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۶مرداد
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۹۳۱۶ مدت کلاس : ۹ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
میرداماد
۰۶مرداد
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۹۴۸۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر حمیدرضا خواجه پور
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۶مرداد
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۹۶۶۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶مرداد
۱۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۹۷۶۳ مدت کلاس : ۲۸ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۰۶مرداد
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۳۰۰۳۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نیاوران
۰۶مرداد
۱۷,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۳۰۰۵۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
میرداماد
۰۶مرداد
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۳۰۰۶۱ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
میرداماد
۰۶مرداد
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۳۰۱۱۳ مدت کلاس : ۹ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۰۶مرداد
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۳۰۱۶۰ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
چهارشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
میرداماد
۰۶مرداد
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۳۰۲۰۱ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۶مرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۳۰۷۱۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۶مرداد
۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۳۰۸۰۵ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نیاوران
۰۶مرداد
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۳۰۸۱۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۶مرداد
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۳۰۸۱۸ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
حمیدرضا نیرومند
ساوه
۰۶مرداد
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۳۰۹۱۰ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
رحیم واعظ صالحی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
لاهيجان
۰۶مرداد
۲۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->