کد کلاس : ۲۲۲۳۶۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۸اردیبهشت
۶,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۳۶۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر معصومه فاتح
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸اردیبهشت
۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۵۷۱ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر افسانه عمرانی
سعادت آباد
۱۸اردیبهشت
۷۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۵۷۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۱۸اردیبهشت
۱۴,۲۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۴۱۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
شمال غرب منطقه 22
۱۸اردیبهشت
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۶۴۰ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر علی مزیدی
نیاوران
۱۸اردیبهشت
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۰۱۴ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر رضوان طیباتی
نیاوران
۱۸اردیبهشت
۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۸۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۱۸اردیبهشت
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۷۲۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
احمد مولوی
نیاوران
۱۸اردیبهشت
۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۷۳۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۱۸اردیبهشت
۱۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۷۳۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۱۸اردیبهشت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۷۶۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۸اردیبهشت
۱۳,۸۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۸۴۷ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نیاوران
۱۸اردیبهشت
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۷۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر مریم رفیع فرحزادی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸اردیبهشت
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۷۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۸اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۷۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۸اردیبهشت
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۱۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۸اردیبهشت
۶,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۰۶۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۱۸اردیبهشت
۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۵۰۷۰ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر علی اکبر جعفرپور
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸اردیبهشت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۷۱ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۸اردیبهشت
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۸۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۱۸اردیبهشت
۲۰,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۳۷۰ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۱۸اردیبهشت
۴۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۸۷ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
پدرام حسین نخعی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸اردیبهشت
۱۲,۶۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۵۶۰۸ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مریم رفیع فرحزادی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸اردیبهشت
۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۸۳۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۱۸اردیبهشت
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۰۵۱ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
شهرقدس
۱۸اردیبهشت
۳۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۰۵۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۱۸اردیبهشت
۸,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۰۹۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۱۸اردیبهشت
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۲۵۷ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
شهرقدس
۱۸اردیبهشت
۴۳,۹۸۵,۵۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۲۵۸ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
شهرقدس
۱۸اردیبهشت
۴۳,۹۸۵,۵۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->