مجتمع فنی تهران، پیشرو در حوزه مهارت آموزی و توسعه اشتغال مولد.
مجتمع فنی تهران ماموریت خود را توسعه اشتغال و کار آفرینی از طریق آموزش های مهارت محور می داند.