جستجو برای "{{term}}"
جستجو برای "{{term}}" نتیجه ای نداشت.
پیشنهاد می شود:
  • از املای صحیح کلمات مطمئن شوید.
  • از کلمات کمتری استفاده کنید.
  • فقط کلمه کلیدی عبارت مورد نظر خود را جستجو کنید.
{{count()}} نتیجه پیدا شد. برای دیدن نتایج روی دکمه های زیر کلیک کنید!
نتیجه ای یافت نشد.
سایر نتیجه ها (دپارتمان ها، اخبار، مقالات، صفحات) را بررسی کنید.

{{item.title}}

{{item.caption}}
نتیجه ای یافت نشد.
سایر نتیجه ها (دوره ها، اخبار، مقالات، صفحات) را بررسی کنید.

{{item.title}}

{{item.caption}}
نتیجه ای یافت نشد.
سایر نتیجه ها (دوره ها، دپارتمان ها، مقالات، صفحات) را بررسی کنید.

{{item.title}}

{{item.caption}}
{{item.datetime}}
نتیجه ای یافت نشد.
سایر نتیجه ها (دوره ها، دپارتمان ها، اخبار، صفحات) را بررسی کنید.

{{item.title}}

{{item.caption}}
{{item.datetime}}
نتیجه ای یافت نشد.
سایر نتیجه ها (دوره ها، دپارتمان ها، اخبار، مقالات) را بررسی کنید.

{{item.title}}

{{item.caption}}
{{item.datetime}}

Russian books

 

 

100 فعل زبان روسی

-100 Russian verbs

-100 глаголов русского языка

 

دستور زبان روسی برای مبتدیان- فعل

-Russian grammar for beginners – verb

-русская грамматика для начинающих - глагол

گرامر و افعال روسی آکسفورد

-The Oxford Russian Grammar and Verbs

-грамматика русского языка и глаголы

فرهنگ افعال روسی-

The Big Silver Book of Russian Verbs

-Словарь русских глаголов

300 فعل روسی (نمود کامل و نمود ناکامل افعال)

-300 perfective and imperfective verbs

-300 глаголов совершенного и несовершенного вида

 

 

افعال حرکتی زبان روسی

Verbs of movement of the Russian language

Глаголы движения русского языка

 

 

افعال حرکتی 2

 Глаголы движения 2

Verbs of motion 2