پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی

الف درک تفاوتهای مدير، رهبر و مربی -
ب شناخت مدلها، سبکها و تئوریهای رهبری در سازمان -
ج آشنايی با ويژگیها و توانمندیهای رهبری

سرفصل ها

درک رهبری و نقش آن
مهارتها و شاخصهای رهبری
سبکهای رهبری
تئوریهای رهبری
-مدلهای رهبری

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۵۷۶۰ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۳تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->