پیش نیاز

دیپلم

کسب توانایی

الف آشنايی با طرحريزي مالی کسب وکار به کمک طرح کسبوکار - (Business Plan)
ب آشنايی با ساختار و اجزاي طرح کسبوکار و نحوه تدوين آن بر اساس الگوهاي مرسوم در بانکهاي ايران -
ج آشنايی با روشهاي ارزيابی و جاريسازي طرح تجاري در سازمان

سرفصل ها

مقدمهاي بر مديريت مالی
آشنايی با طرح کسب وکار
Business Plan
نگاهی کلی به طرح کسب وکار
مطالعات فنی طرح کسب وکار
مطالعات بازار طرح کسب وکار
مطالعات اقتصادي طرح
کسب وکار
مطالعات مالی طرح کسب وکار
ارزيابی طرح کسب وکار
مطالعات موردي

بازار کار


توضیحات

تربيت نيروي انسانی مجرب در حوزه مديريت مالی و حقوقی کسب وکار
کد کلاس : ۲۲۵۷۵۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۶تیر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->