پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی

1- مفاهبم اساسی مديريت و برنامهريزي استراتژيک بر اساس الگوي برايسون
ارکان جهتساز سازمان، ... ،TOWS ماتريس ،SWOT
2- تكنيکها و ابزارهاي برنامهريزي استراتژيک: تحليل
3- شناسايی و برنامهريزي استراتژي رقابتی بر اساس الگوي مايكل پورتر
4- مفاهبم اساسی مديريت و برنامهريزي استراتژيک بر اساس الگوي ديويد
5- تكنيکها و ابزارهاي برنامهريزي استراتژيک ويژه محيطهاي متلاطم و پويا
6- ديناميک سيستمی و نقش آن در برنامهريزي استراتژيک
9- دانشجويان و فارغالتحصيلان رشتههای مرتبط
ها SME
10 – کارشناسان شرکتها، سازمانها وSME
11- مديران، کارآفرينان و علاقمندان به حوزه مديريت کسبوکار

سرفصل ها

مقدمه اي بر مديريت استراتژيک
چرخه تغيير استراتژي برايسون
گام اول- توافق بر فرايند برنامهريزي
گام دوم- شناسايی الزامات
گام سوم- ماموريت و ارزشها
گام چهارم- ارزيابی محيط
گام پنجم- شناسايی مسائل و
موضوعات استراتژيک
گام ششم- تدوين استراتژيها
گام هفتم- بررسی و اتخاذ استراتژي
گام هشتم- ايجاد چشمانداز اثربخش
گام نهم- توسعه فرايند اجرايی موثر
گام دهم- ارزيابی استراتژيها وفرايند برنامه ريزي

مدیریت استراتژیک پیشرفته :

مروري بر مفاهيم مديريت استراتژيک
الگوي برنامه ريزي استراتژيک
الگوي برنامه ريزي استراتژيک ديويد
مرحله اول – مرحله ورودي
مرحله دوم – مرحله مقايسه
مرحله سوم – مرحله تصميم گيري
مرحله چهارم- اجراي استراتژي
مرحله پنجم- ارزيابی استراتژي
(SRP) نظريه نقاط مرجع استراتژيک
برنامه ريزي استراتژيک در محيطهاي متلاطم


طرحریزی مدل کسب و کار :

مقدمه ای بر مدل کسبوکار
روشهای کلاسيک و نوين کسب درامد در کسب و کارها
تابلوی بوم مدل کسب وکار ( CANVAS )
اجزای بوم کسب وکار
الگوهای مختلف مدل کسب وکار
تكنيکهای طراحی مدل کسب-
وکار
مدل کسب وکار از منظر استراتژی
فرايند طرحريزی مدل کسب وکار
پيادهسازی مدل کسب وکار

بازار کار


توضیحات

اجراي سناريوهاي تحقيقی مختلف در کلاس به تشخيص استاد ضروري است.
کد کلاس : ۲۲۵۷۴۶ مدت کلاس : ۱۰۴ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹تیر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->