پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی

*

سرفصل ها

*

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۴۸۷۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر مریم رفیع فرحزادی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸اردیبهشت
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۳۶۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۸اردیبهشت
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۱۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۹اردیبهشت
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۶۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۰اردیبهشت
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۷۷۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۵اردیبهشت
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۵۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۶اردیبهشت
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۳۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۷اردیبهشت
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۳۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۳۰اردیبهشت
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۳۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۳۱اردیبهشت
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۹۸ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مریم رفیع فرحزادی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹خرداد
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۶۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۹خرداد
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۵۸ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مریم رفیع فرحزادی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰خرداد
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۰۹ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
معصومه فاتح
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷خرداد
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۴۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
معصومه فاتح
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰تیر
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۴۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱تیر
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۲۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
معصومه فاتح
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸تیر
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۰۷۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۲۸تیر
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۷۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲مرداد
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۳۸ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶مرداد
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۰۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
شاهرخ عمران
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲مرداد
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۸۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
مریم رفیع فرحزادی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۱مرداد
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۲۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳شهریور
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->