پیش نیاز


کسب توانایی


سرفصل ها

دوره ی ICDL 2 شامل سه مهارت کامپیوتر به شرح ذیل است.

صفحه گسترده ( Microsoft Office Excel)

استفاده از برنامه کاربردی
خانه ها
مدیریت کاربرگ
فرمولها و توابع
قالب بندی
نمودارها
آماده سازی خروجی ها


استفاده از پایگاه داده ها (Microsoft Office Access)

درک مفهوم پایگاه های داده
جداول
بازیابی اطلاعات
اشیاء
خروجی ها
چاپ کردن


ارائه مطلب (Microsoft Office Power Point)

استفاده از برنامه کاربردی
توسعه یک ارائه مطلب
متن
نمودارها
اشیاء گرافیکی
آماده سازی خروجی ها

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۶۴۵۲ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
شهرقدس
۱۸اردیبهشت
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۰۷ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۵اردیبهشت
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۰۲۷ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۲۵اردیبهشت
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۸۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۳۰اردیبهشت
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۳۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۳۱اردیبهشت
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۳۹ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۱۱خرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۳۷۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۲خرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۳۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۲خرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۷۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۹خرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۸۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۶تیر
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۱۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۸تیر
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۸۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۲۳تیر
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۶۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹مرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۲۳ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۳مرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۰۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۱مرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۸۷۹ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۶شهریور
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->