پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی


سرفصل ها

دوره ی ICDL 1 شامل چهار مهارت پایه ی کامپیوتر به شرح ذیل است.

مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات

آشنایی با سخت افزار
آشنایی با نرم افزار
آشنائی با شبکه
ICT در زنگی روزمره
امنیت
قانون (مرتبط با ICT)

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها (Windows)

سیستم عامل
مدیریت فایل
برنامه های کمکی
مدیریت چاپ

مرور وب و ارتباطات (Internet)

اینترنت
استفاده از مرورگر
استفاده از وب
خروجی های وب
ارتباطات الکترونیک
استفاده از ایمیل
مدیریت ایمیل

واژه پردازی (Microsoft Office Word)

استفاده از برنامه کاربردی
ایجاد سند
قالب بندی
اشیاء
ادغام پستی
آماده سازی خروجی ها

دوره ی ICDL 1 شامل چهار مهارت پایه ی کامپیوتر به شرح ذیل است.
1.
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات
2. آشنایی با سخت افزار
3. آشنایی با نرم افزار
4. آشنائی با شبکه
5. ICT در زنگی روزمره
6. امنیت
7. قانون (مرتبط با ICT)
8. استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها (Windows)
9. سیستم عامل
10. مدیریت فایل
11. برنامه های کمکی
12. مدیریت چاپ
13. مرور وب و ارتباطات (Internet)
14. اینترنت
15. استفاده از مرورگر
16. استفاده از وب
17. خروجی های وب
18. ارتباطات الکترونیک
19. استفاده از ایمیل
20. مدیریت ایمیل
21. واژه پردازی (Microsoft Office Word)
22. استفاده از برنامه کاربردی
23. ایجاد سند
24. قالب بندی
25. اشیاء
26. ادغام پستی
27. آماده سازی خروجی ها
28. پس از گذراندن این دوره شما می توانید در منزل با یارانه شخصی کار نمایید.

بازار کار

پس از گذراندن این دوره شما می توانید در منزل با یارانه شخصی کار نمایید.

توضیحات

کد کلاس : ۲۲۴۸۷۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۸اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۶۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۸اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۴۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۹اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۱۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۹اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۸۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۱۹اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۶۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۰اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۷۷۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۲۵اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۵۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۲۶اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۳۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۲۷اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۱۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۱اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۱۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۱اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۳۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۳۱اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۹۹ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹خرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۵۹ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۰خرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۱۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷خرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۷۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲مرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۲۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲مرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۳۹ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶مرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۸۸ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
مریم رفیع فرحزادی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۱مرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۲۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳شهریور
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->