پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۴۲۷۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۰اردیبهشت
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۹۹۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رشت
۳۰اردیبهشت
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۷۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۳۰اردیبهشت
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۶۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۳۰اردیبهشت
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۰۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۱اردیبهشت
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۷۷۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۳۱اردیبهشت
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۴۵۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۲خرداد
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۱۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۰۶خرداد
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۸۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نکا
۰۹خرداد
۳,۸۲۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۷۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
احمدشهاب ارکان
یزد
۲۱خرداد
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۰۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰خرداد
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۵۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۷تیر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۳۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۴تیر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۰۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۵تیر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۰۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۲مرداد
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۱۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷مرداد
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۲۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۲مرداد
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->