کد کلاس : ۲۲۴۶۱۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
میرداماد
۲۵اردیبهشت
۱۲,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۰۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
معصومه فاتح
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۵اردیبهشت
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۰۷ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۵اردیبهشت
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۹۸۵ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۲۵اردیبهشت
۵۷,۳۱۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۸۷ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۲۵اردیبهشت
۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۹۸۹ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
البرز
۲۵اردیبهشت
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۹۹۰ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
البرز
۲۵اردیبهشت
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۹۹۱ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
البرز
۲۵اردیبهشت
۴۸,۶۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۳۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۵اردیبهشت
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۲۵۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۵اردیبهشت
۱۷,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۲۵۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۲۵اردیبهشت
۴۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۲۶۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۲۵اردیبهشت
۴۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۵۲۸۲ مدت کلاس : ۸ ساعت
شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰، یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۲۵اردیبهشت
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۲۸۶ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
جمعه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۲۵اردیبهشت
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۵۲۸۷ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۲۵اردیبهشت
۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۰۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۵اردیبهشت
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۵۳۶۶ مدت کلاس : ۸۵ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۲۵اردیبهشت
۳۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۵۳۸۵ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
ونک
۲۵اردیبهشت
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۱۱ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
پدرام حسین نخعی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۵اردیبهشت
۱۱,۷۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۵۲۵ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۵اردیبهشت
۸,۶۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۵۴۹ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
مونا جعفری
سعادت آباد
۲۵اردیبهشت
۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۵۵۲ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
مونا جعفری
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۵اردیبهشت
۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۰۶ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
علی مولوی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۵اردیبهشت
۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۴۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۵اردیبهشت
۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۷۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
یزد
۲۵اردیبهشت
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۷۷۰ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰، یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۵اردیبهشت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۷۷۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۲۵اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۷۷۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۵اردیبهشت
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds اختیاری (۱۰۰ دلار)
کد کلاس : ۲۲۵۸۰۹ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۵اردیبهشت
۳۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds اختیاری (۱۰۰ دلار)
کد کلاس : ۲۲۵۸۱۰ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۵اردیبهشت
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->