تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۲۵۶ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نارمک
۲۹خرداد
۵۷,۳۱۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۳۰۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نارمک
۲۹خرداد
۷,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۴۴۳ مدت کلاس : ۸۷ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۲۹خرداد
۶۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۶۵۶ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۲۹خرداد
۱۳,۹۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۲۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۲۹خرداد
۲۰,۱۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۷۳ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
مریم رفیع فرحزادی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۷۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۹خرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۷۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۲۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۳۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۹خرداد
۶,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds اختیاری (۱۰۰ دلار)
کد کلاس : ۲۲۵۰۶۱ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۳۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۶۲ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۹۰ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
دکتر معصومه عبدالهی فرد
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۲۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۳۰،
علی محمد بهمن یار
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۱۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۳۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نارمک
۲۹خرداد
۱۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۳۷۰ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۹خرداد
۴۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۸۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۹۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۹خرداد
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۷۲۲ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۹خرداد
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۹۲۱ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۹خرداد
۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۵۶ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰،
یزد
۲۹خرداد
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۶۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
یزد
۲۹خرداد
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۰۷۸ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۹خرداد
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۲۲۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۲۹خرداد
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۲۲۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۹خرداد
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۵۱ مدت کلاس : ۵۲ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۲۹خرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۳۳۹ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۲۹خرداد
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds اختیاری (۱۰۰ دلار)
کد کلاس : ۲۲۶۳۴۹ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
شمال غرب منطقه 22
۲۹خرداد
۳۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۱۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
البرز
۲۹خرداد
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۴۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->