کد کلاس : ۲۲۷۳۳۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۸خرداد
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۳۹۲ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۲۸خرداد
۷۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۵۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۸خرداد
۱۱,۶۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۶۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۸خرداد
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۷۵۰۱ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۱۵:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۸خرداد
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۷۵۰۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۲۸خرداد
۱۴,۲۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۵۳۰ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر عباس دین محمدی
قیطریه
۲۸خرداد
۵۷,۳۱۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۵۳۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
عباس دین محمدی
قیطریه
۲۸خرداد
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۵۷۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۸خرداد
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۱۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۸خرداد
۴۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۱۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۸خرداد
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۱۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۸خرداد
۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۳۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۸خرداد
۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۳۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۲۸خرداد
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۴۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۸خرداد
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۴۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۲۸خرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۸۱۴ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۸خرداد
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۸۵۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۸خرداد
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۸۶۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۸خرداد
۱۱,۶۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۹۹۰ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
قیطریه
۲۸خرداد
۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۰۵۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۸خرداد
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۰۸۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۸خرداد
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۶۹۰ مدت کلاس : ۶ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
مهدیه مرادی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۱۹ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۷۴۴ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۸۲۲ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۸۴۹ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۹خرداد
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۱۴۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۹خرداد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۳۳۴۵ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
انقلاب
۲۹خرداد
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۶۲۹ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->