کد کلاس : ۲۲۶۰۷۷ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۱اردیبهشت
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۲۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۲۱اردیبهشت
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۲۹۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۱اردیبهشت
۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۳۵۴ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۲۱اردیبهشت
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۳۵۵ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
میرداماد
۲۱اردیبهشت
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۳۵۶ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
یکشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۲۱اردیبهشت
۴۸,۶۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۳۸۱۷ مدت کلاس : ۳۹ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۲اردیبهشت
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۳۸۱۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۲اردیبهشت
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۸۸۲ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
انقلاب
۲۲اردیبهشت
۱۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds اختیاری (۷۰ پوند)
کد کلاس : ۲۲۳۰۰۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابراهیم باقری مکی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۲اردیبهشت
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۵۵۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۲۲اردیبهشت
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۱۹ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۲اردیبهشت
۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۳۷ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۲اردیبهشت
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۴۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۲۲اردیبهشت
۱۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۴۶ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سعادت آباد
۲۲اردیبهشت
۸,۴۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۸۵۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۲۲اردیبهشت
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۰۷۶ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۲اردیبهشت
۴۸,۶۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۰۸۱ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر عاطفه کاظم پور
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۲اردیبهشت
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۱۲۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
چهارشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۲۲اردیبهشت
۱۳,۸۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۳۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۲اردیبهشت
۱۰,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۲۶۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۲۲اردیبهشت
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۸۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۲۲اردیبهشت
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۳۵۹ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۲۲اردیبهشت
۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۵۶۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۲اردیبهشت
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۷۶۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۲اردیبهشت
۱۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۸۰۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
نیاوران
۲۲اردیبهشت
۶,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۳۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۲۲اردیبهشت
۲۰,۲۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۱۶۹ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۲اردیبهشت
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۸۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ونک
۲۲اردیبهشت
۲۷,۵۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۳۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نارمک
۲۲اردیبهشت
۱۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->