کد کلاس : ۲۲۳۱۴۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸خرداد
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۳۳ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۸خرداد
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۳۳۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸خرداد
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۳۳۸ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸خرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۴۴۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸خرداد
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۱۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸خرداد
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۱۲۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۲۸خرداد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۳۰۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نارمک
۲۸خرداد
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۳۴۵ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۲۸خرداد
۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۵۰۶۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸خرداد
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۸۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۸خرداد
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۳۲ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نارمک
۲۸خرداد
۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۹۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸خرداد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۹۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸خرداد
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۱۲۶ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر علی مولوی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸خرداد
۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۱۵ مدت کلاس : ۱۶۰ ساعت
جمعه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸خرداد
۴۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۴۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
البرز
۲۸خرداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۲۷۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۸خرداد
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۳۸۴ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
قیطریه
۲۸خرداد
۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۵۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۲۸خرداد
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۶۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۸خرداد
۹,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۶۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۲۸خرداد
۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۵۴۶ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
علی مولوی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸خرداد
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۶۲۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۸خرداد
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۷۲۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۸خرداد
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۸۶۴ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۸خرداد
۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۰۰۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۸خرداد
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۰۰۵ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۲۸خرداد
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۱۲۹ مدت کلاس : ۸۷ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۸خرداد
۶۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۳۳۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۸خرداد
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->