+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۳۷۴ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
قیطریه
۲۰اردیبهشت
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۴۲۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
قیطریه
۲۰اردیبهشت
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۴۳۰ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
قیطریه
۲۰اردیبهشت
۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۳۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۱اردیبهشت
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۳۰۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۲۱اردیبهشت
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۴۴ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱اردیبهشت
۲۰,۶۲۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۸۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱اردیبهشت
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۸۶۹ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۲۱اردیبهشت
۱۰,۶۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۹۲۳ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نارمک
۲۱اردیبهشت
۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۱۱۷ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۲۱اردیبهشت
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۲۰۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۲۱اردیبهشت
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۸۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۲۱اردیبهشت
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۳۶۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
نیاوران
۲۱اردیبهشت
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۷۷۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۱اردیبهشت
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۸۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰، سه شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱اردیبهشت
۷,۲۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۱۷ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۲۱اردیبهشت
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۶۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۲۱اردیبهشت
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۲۳۱ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
شهرقدس
۲۱اردیبهشت
۴۳,۹۸۵,۵۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۵۲۵۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر محمد نوید مددی
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۱اردیبهشت
۱۷,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۲۶۹ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱اردیبهشت
۳۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۲۷۰ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
لیلاسادات سیدیان
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱اردیبهشت
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۲۷۱ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۱اردیبهشت
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۵۳۶۵ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۲۱اردیبهشت
۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۷۸۳ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
علی صفایی اصل
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۱اردیبهشت
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۷۸۴ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
علی صفایی اصل
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱اردیبهشت
۱۸,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۷۸۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
علی صفایی اصل
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱اردیبهشت
۸,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۷۸۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر علی صفایی اصل
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۱اردیبهشت
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۵۷۸۷ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۱اردیبهشت
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۹۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۱اردیبهشت
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۹۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۱اردیبهشت
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->