کد کلاس : ۲۲۷۰۹۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
البرز
۲۷خرداد
۴۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۱۲۳ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۷خرداد
۱۰,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۱۵۸ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
محمد مهدی مومنی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۷خرداد
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۱۷۷ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
مرجان رضایی
پیروزی
۲۷خرداد
۵۷,۳۱۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۲۰۳ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
نیاوران
۲۷خرداد
۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۲۰۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۷خرداد
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۲۳۵ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
البرز
۲۷خرداد
۱۰,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۲۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۲۷خرداد
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۴۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷خرداد
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۴۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۷خرداد
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۵۲ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۷خرداد
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۶۱ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۲۷خرداد
۵۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۶۰۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۷خرداد
۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۶۰۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷خرداد
۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۷۶۰۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۷خرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۷۸۱۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۷خرداد
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۹۳۹ مدت کلاس : ۲۴۶ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۷خرداد
۸۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۰۲۳ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۷خرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۰۲۴ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۲۷خرداد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۱۳۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۲۷خرداد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۱۳۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۲۷خرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۰۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸خرداد
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۵۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸خرداد
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۶۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸خرداد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۶۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸خرداد
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۲۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۸خرداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۶۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸خرداد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۸۷۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸خرداد
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۱۴۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸خرداد
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۱۴۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۸خرداد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->