ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۱۰۶ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۲۰اردیبهشت
۴۸,۶۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۱۶۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۲۰اردیبهشت
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۲۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۰اردیبهشت
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۳۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۰اردیبهشت
۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۴۴ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
نیاوران
۲۰اردیبهشت
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۲۵۲ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر محمد صادقی
نیاوران
۲۰اردیبهشت
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۲۵۵ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۲۰اردیبهشت
۵۷,۳۱۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۷۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۰اردیبهشت
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۳۳۵ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۲۰اردیبهشت
۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۳۵۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۲۰اردیبهشت
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۷۳۱ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۰اردیبهشت
۵۷,۳۱۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۷۵۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۲۰اردیبهشت
۲۹,۳۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۷۷۶ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۲۰اردیبهشت
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۸۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۰اردیبهشت
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۸۵ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۲۰اردیبهشت
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۲۰۷ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۲۰اردیبهشت
۴۸,۶۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۲۲۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۰اردیبهشت
۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۲۳۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۰اردیبهشت
۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۳۸۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ونک
۲۰اردیبهشت
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۵۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۲۰اردیبهشت
۶,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۱۴۰ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مریم خورسند
قیطریه
۲۰اردیبهشت
۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۲۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۲۰اردیبهشت
۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۳۱ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۲۰اردیبهشت
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۵۹ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۰اردیبهشت
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۶۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۰اردیبهشت
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۶۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۰اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۶۹ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۰اردیبهشت
۳۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۷۰ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۰اردیبهشت
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۷۲ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۰اردیبهشت
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۷۳ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۰اردیبهشت
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->