کد کلاس : ۲۲۴۸۶۰ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مریم رفیع فرحزادی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹مرداد
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۶۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹مرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۶۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹مرداد
۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds اختیاری (۱۰۰ دلار)
کد کلاس : ۲۲۵۰۷۴ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹مرداد
۳۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۷۵ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹مرداد
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۷۶ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹مرداد
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۷۷ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹مرداد
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۳۴۱ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۰۹مرداد
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۰۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۲مرداد
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۱۷۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴مرداد
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۶۹ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
مریم رفیع فرحزادی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶مرداد
۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۳۸ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶مرداد
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۳۹ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶مرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۱۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
پدرام حسین نخعی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷مرداد
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۱۷ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷مرداد
۴۴,۱۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۱۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷مرداد
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۱۹ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷مرداد
۵۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۷۸۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹مرداد
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۴۶۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۹مرداد
۵,۳۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۳۷ مدت کلاس : ۲۷ ساعت
سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۱۹مرداد
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۲۷۲ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
لیلاسادات سیدیان
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹مرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۲۷۵ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۹مرداد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۹۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
رضا جمالی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰مرداد
۹,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۹۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰مرداد
۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۴۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
معصومه فاتح
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲مرداد
۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۰۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
شاهرخ عمران
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲مرداد
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۲۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سید علیرضا حسینی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲مرداد
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۲۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲مرداد
۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۲۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
پدرام حسین نخعی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲مرداد
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۲۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۲مرداد
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->