کد کلاس : ۲۲۵۴۸۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۹اردیبهشت
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۵۴۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۹اردیبهشت
۹,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۵۵۴۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۹اردیبهشت
۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۴۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حمیدرضا زارع
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹اردیبهشت
۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۸۳۰ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۱۹اردیبهشت
۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۷۴ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
قیطریه
۱۹اردیبهشت
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۰۱۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۹اردیبهشت
۱۰,۷۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۰۲۱ مدت کلاس : ۷۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹اردیبهشت
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۳۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
شهرقدس
۱۹اردیبهشت
۱۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۹۱۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
نارمک
۲۰اردیبهشت
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۳۶۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
شنبه ۱۴:۱۵ تا ۱۷:۱۵، دوشنبه ۱۴:۱۵ تا ۱۷:۱۵،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر شهاب حاجی مشهدی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰اردیبهشت
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۸۴ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰اردیبهشت
۲۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۶۴۱ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۲۰اردیبهشت
۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۶۶۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
دکتر مریم فرضی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰اردیبهشت
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۶۷۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
دکتر مریم فرضی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰اردیبهشت
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۶۷۳ مدت کلاس : ۳۹ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
دکتر مریم فرضی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰اردیبهشت
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۹۴۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
شمال غرب منطقه 22
۲۰اردیبهشت
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۰۲۰ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
انقلاب
۲۰اردیبهشت
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۳۱۴۷ مدت کلاس : ۳۹۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
انقلاب
۲۰اردیبهشت
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۶۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
انقلاب
۲۰اردیبهشت
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۶۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰اردیبهشت
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۲۶۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر فریبا باقری
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰اردیبهشت
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۹۹ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
علی مولوی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰اردیبهشت
۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۵۴۱ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر علی مولوی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰اردیبهشت
۲۶,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۶۵۸ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰اردیبهشت
۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۳۷۵۳ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر خدیجه زنجانی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۰اردیبهشت
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۸۸۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۲۰اردیبهشت
۱۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۹۰۷ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
فهیمه رجبی منفرد
سعادت آباد
۲۰اردیبهشت
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۹۰۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر دکتر معصومه عبدالهی فرد
سعادت آباد
۲۰اردیبهشت
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۹۱۱ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
شهاب مهدوی
سعادت آباد
۲۰اردیبهشت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->