+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۳۹۳ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
فهیمه رجبی منفرد
سعادت آباد
۱۱تیر
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds اختیاری (۱۰۰ دلار)
کد کلاس : ۲۲۷۴۱۵ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۱تیر
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds اختیاری (۱۰۰ دلار)
کد کلاس : ۲۲۷۴۱۶ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱تیر
۳۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۱۷ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۱تیر
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۱۸ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
کبری حیدری
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱تیر
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۳۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
کامران کبیری کناری
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱تیر
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۸۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۱تیر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۷۶۰۴ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
انقلاب
۱۱تیر
۱۱,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۶۱۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۱۱تیر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۶۵۹ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱تیر
۱۸,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۸۱ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
نیاوران
۱۱تیر
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۹۹۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۱تیر
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۹۹۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۱تیر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۰۲۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۱تیر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۱۱۵ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۱تیر
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۱۵۶ مدت کلاس : ۷۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نوید تکشی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۱تیر
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۱۵۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۱تیر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۱۸۸ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۱تیر
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۱۸۹ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۱تیر
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۲۲۳ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۱۱تیر
۳۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۳۱۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
پیروزی
۱۱تیر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۳۴۴ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۱۱تیر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۳۷۵ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۱تیر
۱۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۰۶ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۲تیر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۵۰۸ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۲تیر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۱۷ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۲تیر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۶۱ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۲تیر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۶۸ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۲تیر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۷۰۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۲تیر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۷۰۷ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۲تیر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->