ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۰۶۳ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر امین رستمی فر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۹اردیبهشت
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۱۲۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۱۹اردیبهشت
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۱۷۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۱۹اردیبهشت
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۲۲۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۹اردیبهشت
۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۲۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۱۹اردیبهشت
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۴۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۹اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۴۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۹اردیبهشت
۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۲۵۳ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۹اردیبهشت
۵۷,۳۱۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۸۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۱۹اردیبهشت
۱۳,۳۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۲۸۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۹اردیبهشت
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۳۷۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰،
نیاوران
۱۹اردیبهشت
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۴۱۴ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر علیرضا حیدری
سعادت آباد
۱۹اردیبهشت
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۶۶۲ مدت کلاس : ۷۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۹اردیبهشت
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۶۶۴ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۱۹اردیبهشت
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۷۱۵ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۹اردیبهشت
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۷۱۷ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شهرقدس
۱۹اردیبهشت
۱۵,۳۴۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۴۷۲۱ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر محمدرضا میاهی
نیاوران
۱۹اردیبهشت
۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۷۵۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۹اردیبهشت
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۷۶۰ مدت کلاس : ۲۴۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۹اردیبهشت
۸۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۷۷۷ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۹اردیبهشت
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۱۱ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۹اردیبهشت
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۱۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۹اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۱۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۹اردیبهشت
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۶۵ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۱۹اردیبهشت
۱۹,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۹۷۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
البرز
۱۹اردیبهشت
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۸۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۱۹اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۲۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
نیاوران
۱۹اردیبهشت
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۴۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۱۵ تا ۲۰:۱۵، سه شنبه ۱۷:۱۵ تا ۲۰:۱۵،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹اردیبهشت
۷,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۱۲۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰،
نارمک
۱۹اردیبهشت
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۱۶۳ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۹اردیبهشت
۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->