ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۳۵۳ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۱۸اردیبهشت
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۶۰ مدت کلاس : ۱۳۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۸اردیبهشت
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۳۶۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۸اردیبهشت
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۶۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۸اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۳۶۸ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۸اردیبهشت
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۳۷۶ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۸اردیبهشت
۱۸,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۳۷۷ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۸اردیبهشت
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۷۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۸اردیبهشت
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۳۷۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۸اردیبهشت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۳۸۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۸اردیبهشت
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۳۸۶ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۸اردیبهشت
۵۷,۳۱۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۵۲ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
شهرقدس
۱۸اردیبهشت
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۲۹ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰، سه شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۱۹اردیبهشت
۴۰,۸۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۵۲۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر حامد صبا
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۹اردیبهشت
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۸۲۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۹اردیبهشت
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۸۴۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
فریبا باقری
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۹اردیبهشت
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۹۲۱ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
فریبا باقری
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹اردیبهشت
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۹۲۸ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
وحید شیرزاده اصل
سعادت آباد
۱۹اردیبهشت
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۹۵۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰، سه شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۱۹اردیبهشت
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۲۸۵ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۹اردیبهشت
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۳۵۹ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۹اردیبهشت
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۳۷۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۹اردیبهشت
۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۲۹ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹اردیبهشت
۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۳۴ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۹اردیبهشت
۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۶۵۶ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۹اردیبهشت
۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۸۲۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۹اردیبهشت
۱۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۸۴۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۹اردیبهشت
۱۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۸۴۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
قیطریه
۱۹اردیبهشت
۱۶,۶۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۸۴۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۹اردیبهشت
۱۳,۳۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۸۶۸ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۱۹اردیبهشت
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->