ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۵۰۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر حسام الدین رستگارزاده
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۱۰,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۵۲۸ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۵۴۸ مدت کلاس : ۸ ساعت
شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰، یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
قیطریه
۲۹خرداد
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۵۶۷ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۵,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۵۷۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۶,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۶۶۸ مدت کلاس : ۳۳۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ونک
۲۹خرداد
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۷۷۷ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۹خرداد
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۷۹۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۹۹۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ونک
۲۹خرداد
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۰۲۵ مدت کلاس : ۸ ساعت
شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰، یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۹خرداد
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۰۳۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۹خرداد
۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds اختیاری (۱۰۰ دلار)
کد کلاس : ۲۲۷۱۸۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۲۹خرداد
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۲۰۵ مدت کلاس : ۹ ساعت
شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰، یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۹خرداد
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۲۴۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۹خرداد
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۲۴۹ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۹خرداد
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۲۵۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
محسن عزیزی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۱۷,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۷۵۶۲ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۲۹خرداد
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۷۰۸ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۲۹خرداد
۷۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۰۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۹خرداد
۱۴,۲۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۴۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۹خرداد
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۴۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۲۹خرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۸۵۲ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۲۹خرداد
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۹۲۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
مهران عزیزی
نیاوران
۲۹خرداد
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۷۹۵۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۹خرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۹۸۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
شهرقدس
۲۹خرداد
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۹۸۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
شهرقدس
۲۹خرداد
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۱۶۶ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
قیطریه
۲۹خرداد
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۰۷۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰، سه شنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
رشت
۳۰خرداد
۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۳۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۰خرداد
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۵۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۰خرداد
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->