تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۹۲۱ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۵اردیبهشت
۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۸۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۵اردیبهشت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۰۰۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۵اردیبهشت
۱۷,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۰۲۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۵اردیبهشت
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۰۲۷ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۲۵اردیبهشت
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۰۲۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۵اردیبهشت
۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۰۲۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۲۵اردیبهشت
۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۱۰۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
انقلاب
۲۵اردیبهشت
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۳۵۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۲۵اردیبهشت
۲۰,۲۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۶۰ مدت کلاس : ۱۳۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۵اردیبهشت
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۹۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۵اردیبهشت
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۴۸۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۵اردیبهشت
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۴۴۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۲۶اردیبهشت
۱۷,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۸۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۶اردیبهشت
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۵۸۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۲۶اردیبهشت
۲۳,۰۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۲۷ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶اردیبهشت
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۵۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۶اردیبهشت
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۷۴۰ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶اردیبهشت
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۹۸۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶اردیبهشت
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۱۸۶ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۶اردیبهشت
۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۰۶ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۲۶اردیبهشت
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۷۹۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶اردیبهشت
۶,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۸۰۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶اردیبهشت
۵,۸۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۸۲۶ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سعادت آباد
۲۶اردیبهشت
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۸۳۰ مدت کلاس : ۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۲۶اردیبهشت
۳,۲۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۸۸۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰، سه شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
انقلاب
۲۶اردیبهشت
۱۰,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۰۱۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نیاوران
۲۶اردیبهشت
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۰۸۳ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۶اردیبهشت
۱۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۱۶۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰،
سعادت آباد
۲۶اردیبهشت
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۴۳۱۳ مدت کلاس : ۷۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۲۶اردیبهشت
۵۱,۸۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->