کد کلاس : ۲۲۵۵۵۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰خرداد
۹,۵۵۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۲۵۴ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰خرداد
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۳۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۰۲تیر
۲۵,۷۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۴۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۰۲تیر
۱۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۵۱۳ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲تیر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۷۱۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۷تیر
۱۶,۰۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۷۱۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸تیر
۱۱,۶۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۳۷ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
دوشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۰۹تیر
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۷۰۷۵ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۰۹تیر
۹,۵۵۵,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->