کد کلاس : ۲۲۷۰۳۳ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۵خرداد
۸,۷۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۵۲۸ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۰۲۷ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۱خرداد
۸,۷۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۳۴ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱تیر
۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۰۶۹ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۱تیر
۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۰۷۰ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱تیر
۸,۷۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۹۳۱ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۴مرداد
۸,۷۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->