کد کلاس : ۲۲۵۹۶۳ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
یزد
۲۵خرداد
۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۵۰۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مهدیه مرادی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۵خرداد
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۵۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
یزد
۲۷خرداد
۱۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۵۱۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷خرداد
۱۵,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۱۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸خرداد
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۶۹۰ مدت کلاس : ۶ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
مهدیه مرادی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۵۶ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰،
یزد
۲۹خرداد
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۵۰۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر حسام الدین رستگارزاده
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۱۰,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۰۳۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۹خرداد
۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۵۸ مدت کلاس : ۵ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
یزد
۳۰خرداد
۸,۱۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۷۰ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
یزد
۳۰خرداد
۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۰۹۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر سید جواد عظیمی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰خرداد
۱۰,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۵۰۳ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰خرداد
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۷۰۳۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر نرگس شاکراردکانی
سعادت آباد
۳۰خرداد
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۰۳۹ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
سعادت آباد
۳۰خرداد
۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۰۴۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۳۰خرداد
۱۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۷۰۴۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰، سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۳۰خرداد
۱۰,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۳۲ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
دوشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۱خرداد
۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۷۱ مدت کلاس : ۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
یزد
۳۱خرداد
۵,۹۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۵۰۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۱خرداد
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۵۱۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۱خرداد
۱۵,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۷۰۳۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
سعادت آباد
۳۱خرداد
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۰۴۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۳۱خرداد
۱۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۷۰۴۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۳۱خرداد
۱۰,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۶۴ مدت کلاس : ۹ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰،
یزد
۰۱تیر
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۷۲۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱تیر
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۲۵۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۱تیر
۱۵,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۵۳۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۱تیر
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۸۹۴ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۱تیر
۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۷۷۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳تیر
۱۹,۹۰۲,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->