کد کلاس : ۲۲۴۹۳۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۲۵خرداد
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۷۸۳۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۲۵خرداد
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۷۸۳۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۲۵خرداد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۸۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
یزد
۲۶خرداد
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۵۶ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۲۶خرداد
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۲۵۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۲۶خرداد
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۷۹۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۷خرداد
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۹۱ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۷خرداد
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۳۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۷خرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۸۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۷خرداد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۸۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۷خرداد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۹۲ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۷خرداد
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۸۳۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۷خرداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۸۳۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۷خرداد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۸۳۹ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۷خرداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۸۹۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۷خرداد
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۰۳۴ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۲۷خرداد
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۱۴۸ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۷خرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۱۷۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۲۷خرداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۴۹۷ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۲۷خرداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۳۲۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۲۷خرداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۳۳۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۲۷خرداد
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۴۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۲۷خرداد
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۴۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
البرز
۲۷خرداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۴۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
البرز
۲۷خرداد
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۴۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۲۷خرداد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۵۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
البرز
۲۷خرداد
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۷۴۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، پنجشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۲۷خرداد
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۹۰۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۲۷خرداد
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۹۰۲ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۲۷خرداد
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->