کد کلاس : ۲۲۷۳۰۹ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۲۴خرداد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۷۴۷۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۲۴خرداد
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۷۸۵۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۴خرداد
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۸۵۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۴خرداد
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۷۹۴۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۵خرداد
۹,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۷۹۴۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۵خرداد
۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۲۶۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۲۵خرداد
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۷۳۱۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
شمال غرب منطقه 22
۲۶خرداد
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۷۴۸۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۶خرداد
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۱۰۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶خرداد
۹,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۱۰۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۶خرداد
۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۱۲۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶خرداد
۹,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۴۶۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۲۷خرداد
۱۶,۶۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۱۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سید احمد مصباح
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷خرداد
۷,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۵۳۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷خرداد
۱۳,۳۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۸۴۹ مدت کلاس : ۲۷۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷خرداد
۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۴۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷خرداد
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۴۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۷خرداد
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۶۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۸خرداد
۹,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۶۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۲۸خرداد
۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۸۶۴ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۸خرداد
۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۶۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۸خرداد
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۰۵۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۸خرداد
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۲۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۳۰،
علی محمد بهمن یار
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۱۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۸۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۹۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۹خرداد
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۲۲۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۲۹خرداد
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۲۲۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۹خرداد
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۱۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
البرز
۲۹خرداد
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۵۷۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۳۰خرداد
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->