کد کلاس : ۲۲۶۳۹۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
پدرام حسین نخعی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۴خرداد
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۳۲۵ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۴خرداد
۴۴,۱۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۹۵۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۵خرداد
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۹۵۳ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۵خرداد
۴۴,۱۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۹۳ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
وحید شهبازیان
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶خرداد
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۱۹۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۶خرداد
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۵۵۳۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷خرداد
۱۲,۳۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۶۱ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۲۷خرداد
۵۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۰۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸خرداد
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۳۳ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۸خرداد
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۱۵ مدت کلاس : ۱۶۰ ساعت
جمعه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸خرداد
۴۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۸۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۳۰خرداد
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۰۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
پدرام حسین نخعی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰خرداد
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۰۹ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰خرداد
۴۴,۱۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۲۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۳۱خرداد
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۳۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۳۱خرداد
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۹۸۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۳تیر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۳۷ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
سیدخندان
۰۳تیر
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۳۶۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴تیر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۱۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
پدرام حسین نخعی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۵تیر
۱۲,۶۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۹۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۵تیر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۱۱۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۵تیر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۱۱۲ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۵تیر
۴۴,۱۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۷۲۸۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۰۵تیر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۷۳۱۲ مدت کلاس : ۴۳ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۰۵تیر
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۱۵ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
پدرام حسین نخعی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶تیر
۱۲,۶۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۳۵ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۸تیر
۱۲,۶۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۳۶ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۰۸تیر
۱۵,۸۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۳۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
کامران کبیری کناری
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱تیر
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۳۱۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
پیروزی
۱۱تیر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->