تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۷۴۵۰ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۵خرداد
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۶۴ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶خرداد
۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۸۴۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نکا
۲۶خرداد
۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۱۹۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۲۶خرداد
۶,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۴۹ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۶خرداد
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۵۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۶خرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۷۴۵۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۶خرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۴۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۲۶خرداد
۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۹۵۶ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نیاوران
۲۶خرداد
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۵۲ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۷خرداد
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۶۰۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۷خرداد
۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۶۰۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷خرداد
۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۱۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۸خرداد
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۱۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۸خرداد
۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۳۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۸خرداد
۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۴۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۸خرداد
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۴۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۲۸خرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۷۳ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
مریم رفیع فرحزادی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۷۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۹خرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۷۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۲۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۳۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۹خرداد
۶,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۷۷۷ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۹خرداد
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۷۹۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۹۹۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ونک
۲۹خرداد
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۴۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۹خرداد
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۴۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۲۹خرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۶۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۳۰خرداد
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۰۹۷ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۳۰خرداد
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۸۷۸ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سپیده افتخاری دوست
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰خرداد
۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->