ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۵۲۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر امین رضایی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۴خرداد
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۹۷۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۴خرداد
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۶۰ مدت کلاس : ۱۳۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۴خرداد
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۳۸۸ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۴خرداد
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۳۹۴ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
دوشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۴خرداد
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۹۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
پدرام حسین نخعی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۴خرداد
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۴۳۰ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
قیطریه
۲۴خرداد
۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۶۹۸ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر علی مزیدی
نیاوران
۲۴خرداد
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۸۵۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۲۰:۱۵ تا ۲۲:۱۵، دوشنبه ۲۰:۱۵ تا ۲۲:۱۵، چهارشنبه ۲۰:۱۵ تا ۲۲:۱۵،
سارا خوانساریان
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۴خرداد
۵,۵۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۹۴۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۴خرداد
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۰۱۳ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۴خرداد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۰۹۸ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۴خرداد
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۱۷۶ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
مرجان رضایی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۲۴خرداد
۵۷,۳۱۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۱۹۳ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۴خرداد
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۲۰۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۴خرداد
۴۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۳۰۹ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۲۴خرداد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۷۴۷۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۲۴خرداد
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۵۶۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
قیطریه
۲۴خرداد
۴۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۶۳۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۴خرداد
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۷۸۵۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۴خرداد
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۸۵۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۴خرداد
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۸۷۳ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
قیطریه
۲۴خرداد
۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۳۲۵ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۴خرداد
۴۴,۱۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۳۲۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
فرید بزرگمهر
بندرعباس(زبان)
۲۴خرداد
۲,۸۹۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۵۰۶ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
رشت
۲۵خرداد
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۴۵۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۲۵خرداد
۱۷,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۳۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۲۵خرداد
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۵۲۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
قیطریه
۲۵خرداد
۱۲,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۵۷۶ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۵خرداد
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۵۴ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
یزد
۲۵خرداد
۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->