کد کلاس : ۲۲۷۳۳۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۸خرداد
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۷۵ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
یزد
۳۰خرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۷۶ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
یزد
۳۰خرداد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۷۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
یزد
۳۰خرداد
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۹۷۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
یزد
۰۱تیر
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۸۶۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۰۱تیر
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۶۲۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
شعیب حسنی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲تیر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۹۴۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲تیر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۵۹۱ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳تیر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۷۵۱ مدت کلاس : ۱۰۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳تیر
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۷۵۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳تیر
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۷۸ مدت کلاس : ۳۶۰ ساعت
جمعه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
یزد
۰۳تیر
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۰۱۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۰۳تیر
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۳۳۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۳تیر
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۵۰۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سیدرضا فاضل
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳تیر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۷۲ مدت کلاس : ۳۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳تیر
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۱۷۸ مدت کلاس : ۳۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
البرز
۰۳تیر
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۱۸۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
البرز
۰۳تیر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۱۸۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
البرز
۰۳تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۲۳۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
نوید تکشی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳تیر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۵۲۹ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
فرشید خانجانیان
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۴تیر
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۵۳۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۴تیر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۶۷۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۴تیر
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۱۷۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
البرز
۰۴تیر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۷۴۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۵تیر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۷۴۸ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۵تیر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۵۷۷ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۶تیر
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۷۴۵ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۶تیر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۷۵۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۶تیر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۸۱ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
یزد
۰۶تیر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->