+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۵۳۰ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر عباس دین محمدی
قیطریه
۲۸خرداد
۵۷,۳۱۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۵۳۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
عباس دین محمدی
قیطریه
۲۸خرداد
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۹۹۰ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
قیطریه
۲۸خرداد
۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۷۰۸ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۲۹خرداد
۷۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۰۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۹خرداد
۱۴,۲۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۳۹۵ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
شهرقدس
۲۹خرداد
۴۳,۹۸۵,۵۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۲۲۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سیدخندان
۳۰خرداد
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۶۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۳۱خرداد
۱۷,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۰۹۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۳۱خرداد
۱۶,۹۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۰۹۸ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۳۱خرداد
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۰۷۸ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۳۱خرداد
۵۷,۳۱۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۰۸۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۳۱خرداد
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۱۹۲ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۰۱تیر
۲۲,۵۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۸۱۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱تیر
۱۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۳۹۶ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
شهرقدس
۰۱تیر
۴۳,۹۸۵,۵۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۸۳۲۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۰۲تیر
۱۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۴۸۲ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۰۳تیر
۵۷,۳۱۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۸۵۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۳تیر
۱۲,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۳۲۶ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳تیر
۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۹۲۳ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حامد منصوری
شمال غرب منطقه 22
۰۳تیر
۵۷,۳۱۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۳۹۲ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۰۴تیر
۷۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۴۰۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۴تیر
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۷۵۰۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۰۴تیر
۱۴,۲۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۱۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۴تیر
۴۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۸۱۶۴ مدت کلاس : ۸۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۰۴تیر
۳۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۴۳۹ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۵تیر
۵۷,۳۱۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۹۳۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۵تیر
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۵۸۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۰۶تیر
۲۳,۰۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۳۲ مدت کلاس : ۸۷ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نارمک
۰۶تیر
۶۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۵۷۰۷ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۰۶تیر
۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->