کد کلاس : ۲۲۴۱۶۶ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۳۰اردیبهشت
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۵۴۰ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۳۰اردیبهشت
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۷۲۳ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰، پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰،
ونک
۳۱اردیبهشت
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۰۴۲ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۰۳تیر
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->