ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۵۴۸ مدت کلاس : ۸ ساعت
شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰، یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
قیطریه
۲۹خرداد
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۲۰۵ مدت کلاس : ۹ ساعت
شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰، یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۹خرداد
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۷۵۶۲ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۲۹خرداد
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۵۴۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۳۰خرداد
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۵۴۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۳۱خرداد
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۲۲۰ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۰۱تیر
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۰۴۲ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۰۳تیر
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۳۳۴ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰، پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰،
ونک
۰۳تیر
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۸۷۶ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۰۵تیر
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۵۴۷ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
قیطریه
۰۵تیر
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۸۹ مدت کلاس : ۸ ساعت
شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰، یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ونک
۰۵تیر
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۷۴۸۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ونک
۱۲تیر
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۶۱۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ونک
۱۳تیر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۳۳۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۱۳تیر
۴۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۰۵۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۴تیر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۲۳۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۱۴تیر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۲۷۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۱۴تیر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۰۲۴ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۶تیر
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۸۲۴۷ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۱۶تیر
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۲۸۵ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۱۶تیر
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۷۰۲۲ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۹تیر
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۸۲۵۶ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۱۹تیر
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۷۲۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰،
ونک
۲۰تیر
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۲۴۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۲۰تیر
۴۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۲۸۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۰تیر
۴۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۰۲۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۱تیر
۴۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۱۸۷۴ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
سه شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۲۲تیر
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۷۰۲۳ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
سه شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۲تیر
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۸۲۵۵ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
سه شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۲۲تیر
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۰۴۷ مدت کلاس : ۹ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۳تیر
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->