کد کلاس : ۲۲۳۸۷۱ مدت کلاس : ۲۲ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۳۱خرداد
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۹۰۶ مدت کلاس : ۳ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۱خرداد
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۴۷۰۲ مدت کلاس : ۲ ساعت
چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۰۲تیر
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->