کد کلاس : ۲۲۵۱۹۰ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
دکتر معصومه عبدالهی فرد
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۷۲۳۰ مدت کلاس : ۳۳ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۳۰خرداد
۳۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۹۶۴ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
قیطریه
۳۰خرداد
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۰۹۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۳۰خرداد
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۶۷۳ مدت کلاس : ۳۹ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر دکتر مریم فرضی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۱خرداد
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۱۸۳ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
دوشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۳۱خرداد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۳۲۳ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۳۱خرداد
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۳۲۴ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۳۱خرداد
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۸۱۶ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
سیدخندان
۰۱تیر
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۳۵۸ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۱تیر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۹۰۲ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر منصوره ماندگار
سعادت آباد
۰۲تیر
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۰۷۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
دکتر مهتاب هدایتی
سعادت آباد
۰۳تیر
۵۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۶۰۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۰۶تیر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۳۴۰ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ونک
۰۶تیر
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۶۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
دکتر مریم فرضی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۷تیر
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۷۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
دکتر مریم فرضی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۷تیر
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۶۳۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۷تیر
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۶۵۲ مدت کلاس : ۳۳ ساعت
دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
مینا ترابی
سعادت آباد
۰۹تیر
۳۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۹۲۶ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
سوده انصاری جعفری
سعادت آباد
۰۹تیر
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds (۱۳۹۹)
کد کلاس : ۲۲۰۹۹۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۱۰تیر
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۹۸۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۱۰تیر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۳۹۳ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
فهیمه رجبی منفرد
سعادت آباد
۱۱تیر
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۳۴۴ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۱۱تیر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۴۸۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۲تیر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۵۸۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۱۲تیر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۳۴۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۱۳تیر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۹۲۸ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
وحید شیرزاده اصل
سعادت آباد
۱۵تیر
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۱۰۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۱۶تیر
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۰۶۷ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
دکتر معصومه عبدالهی فرد
سعادت آباد
۱۶تیر
۵۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۰۶۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
دکتر معصومه عبدالهی فرد
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۹تیر
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->