کد کلاس : ۲۲۲۴۰۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
شهرام وفاییان طهرانی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸خرداد
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۳۳ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۸خرداد
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۴۵۶۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۸خرداد
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۶۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۸خرداد
۹,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۶۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۲۸خرداد
۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۵۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۸خرداد
۱۱,۶۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۶۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۸خرداد
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۱۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
آسیه مددی
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۸خرداد
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۱۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۸خرداد
۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۸۵۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۸خرداد
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۸۶۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۸خرداد
۱۱,۶۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۰۵۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۸خرداد
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۳۱۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
مهدی مردان
پیروزی
۲۸خرداد
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۷۳ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
مریم رفیع فرحزادی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۷۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۹خرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۷۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۲۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۳۰،
علی محمد بهمن یار
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۱۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۸۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
رضا جمالی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۹۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۹خرداد
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۲۲۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۲۹خرداد
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۲۲۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۹خرداد
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds اختیاری (۱۰۰ دلار)
کد کلاس : ۲۲۶۳۴۹ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
شمال غرب منطقه 22
۲۹خرداد
۳۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۱۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
البرز
۲۹خرداد
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۷۷۷ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۹خرداد
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۹۹۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ونک
۲۹خرداد
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۲۵۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
محسن عزیزی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۱۷,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۴۸۹ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
بوشهر
۲۹خرداد
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۸۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۳۰خرداد
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۰۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
پدرام حسین نخعی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰خرداد
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۰۹ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰خرداد
۴۴,۱۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->