فعالیتهای دپارتمان توسعه توانمندی شخصی

با توجه به ظهورانقلاب صنعتی چهارم و آخرین تحقیقاتی که دانشگاه هاروارد در مورد عوامل موفقیت یا عدم موفقیت افراد انجام داده نقش مهارتهای نرم 85% و مهارتهای سخت 15% در موفقیت افرادگزارش شده باتوجه به تغییرات شتابان دردنیای امروز و نقش بلاکچین ها و رباتها و سیستم ها و تکنولوژی های جدید جایگزین انسان، بنابراین افرادی موفق خواهند بود که دارای توانمندی زیادی درحوزه مهارتهای نرم باشند.

دپارتمان توسعه توانمندی شخصی باهدف ارتقای مهارتهای نرم شخصی و شغلی ازقبیل خودآگاهی،اعتمادبه نفس،عزت نفس،مدیریت استرس،مهارتهای زندگی و مهارتهای ارتباطی و مهارتهای تفکر،هوش هیجانی و... با انجام کوچینگ شخصی و شغلی و با نگرش اینکه تغییریکباره انفاق نمی افتداقدام به برگزاری کارگاههای عملی،حضوری،آنلاین،سفرهای آموزشی،بازی های نوین درراستای افزایش مهارت، پخش و تحلیل فیلم های سینمایی و آزمونهای مختلف روانشناختی نموده و همواره کنارتان خواهیم بودکه موفقیت را با حال خوب و آرامش کسب نمائید.

تو زچشم خویش پنهانی،اگرپیدا شوی                 درمیان جان تو گنجی نهان آیدپدید

           

عطار

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->