پیش نیاز

دیپلم

کسب توانایی

الف- شناسایی روش¬های تحقیق کمی و کیفی، ابزارهای تحقیق و گزارش¬دهی
ب- استفاده از ابزارها جهت ارائه نتایج پژوهش¬های کسب¬وکار
ج- استفاده از EXCEL برای انجام تحلیل¬های ساده آماری

سرفصل ها

مقدمه¬ای بر تحقیق در کسب¬وکار
فرایند انجام تحقیق در کسب¬وکار
تهیه پرسشنامه
طبقه¬بندی تحلیل¬های کمی
تحلیل¬ها و آزمون¬های آماری نتایج تحقیق به کمک Excel
تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق

بازار کار


توضیحات

تربيت نيروی انسانی مجرب در حوزه تحقیقات و مطالعات مدیریت کسب¬وکار
کلاسی برای نمایش وجود ندارد.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->