پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۲۶۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۲۵اردیبهشت
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۹۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۵اردیبهشت
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۶۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
البرز
۲۶اردیبهشت
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۵۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۲۷اردیبهشت
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۶۵۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
بروجرد
۲۷اردیبهشت
۱۴,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۴۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۲۸اردیبهشت
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۶۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۳۰اردیبهشت
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۳۰۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۳۰اردیبهشت
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۲۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
امین رضایی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲خرداد
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۲۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر علی حایری
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳خرداد
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۰۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۰۳خرداد
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۵۸۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
شهرقدس
۰۳خرداد
۱۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۵۸۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
شهرقدس
۰۳خرداد
۱۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۶۲۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۴خرداد
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۰۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۰۶خرداد
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۷۳۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۰۶خرداد
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۶۲۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۷خرداد
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۷۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نکا
۰۸خرداد
۱۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۸۵۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۰خرداد
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۳۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۱۲خرداد
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۶۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۱۲خرداد
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۷۲۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۳خرداد
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۶۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۰خرداد
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->