ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۳۸۸ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۴خرداد
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۹۴۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۴خرداد
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۰۶۶ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
شایان آقابراری
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۵خرداد
۱۸,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۷۷۹ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۲۶خرداد
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۷۸۰ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۶خرداد
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۵۸۷ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۲۶خرداد
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۵۸۸ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۶خرداد
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۶۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۲۶خرداد
۱۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۷۰۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۲۷خرداد
۱۱,۶۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۷۸۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۷خرداد
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۸۱۷ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰، پنجشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
رشت
۲۷خرداد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۰۲۳ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۷خرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۰۲۴ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۲۷خرداد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۵۰۶۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸خرداد
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۹۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸خرداد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۹۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸خرداد
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۵۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۸خرداد
۱۱,۶۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۸۵۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۸خرداد
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۸۶۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۸خرداد
۱۱,۶۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds اختیاری (۱۰۰ دلار)
کد کلاس : ۲۲۵۰۶۱ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۳۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۶۲ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds اختیاری (۱۰۰ دلار)
کد کلاس : ۲۲۶۳۴۹ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
شمال غرب منطقه 22
۲۹خرداد
۳۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۲۵۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
محسن عزیزی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۱۷,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۸۴۷ مدت کلاس : ۹۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ونک
۳۰خرداد
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۷۶۶۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر علی داس‌ِمَه
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰خرداد
۱۸,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۶۷۰ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۳۱خرداد
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۰۹۱ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۳۱خرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۱۳۶ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نارمک
۰۱تیر
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۳۵۹ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰، سه شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱تیر
۳۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۳۶۰ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰، سه شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱تیر
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->