کد کلاس : ۲۲۳۴۴۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸خرداد
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۸۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۸خرداد
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۲۹۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۸خرداد
۱۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۶۶۸ مدت کلاس : ۳۳۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ونک
۲۹خرداد
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds اختیاری (۱۰۰ دلار)
کد کلاس : ۲۲۷۱۸۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۲۹خرداد
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۱۶۶ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
قیطریه
۲۹خرداد
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۷۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۳۰خرداد
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۱۸۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ونک
۳۰خرداد
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۸۴۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۳۰خرداد
۱۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۸۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نیاوران
۳۰خرداد
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۱۹۲ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۳۰خرداد
۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۶۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۳۰خرداد
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۶۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۳۰خرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۷۸۳ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
نیاوران
۳۰خرداد
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۷۷۹۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۳۰خرداد
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۵۹۴ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
بوشهر
۳۰خرداد
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۸۱۸ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۳۱خرداد
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۸۳۰۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۳۱خرداد
۷,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۴۰۹۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۰۱تیر
۱۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۱۲۵ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
انقلاب
۰۱تیر
۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۳۵۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۰۱تیر
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۳۰۳ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۱تیر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۳۴۳ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۰۱تیر
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۳۴۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱تیر
۷,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۰۴۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۰۱تیر
۷,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۵۹۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
بوشهر
۰۱تیر
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۳۸۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۲تیر
۷,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۱۲۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
چهارشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۰۲تیر
۱۳,۸۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۸۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ونک
۰۲تیر
۲۷,۵۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۴۱۰ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
انقلاب
۰۲تیر
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->