ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۲۷۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۸خرداد
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۶۲۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۸خرداد
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۰۰۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۸خرداد
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۰۰۵ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۲۸خرداد
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۸۱۴ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۸خرداد
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۷۲۲ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۹خرداد
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۰۷۸ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۹خرداد
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۳۳۹ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۲۹خرداد
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۹۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۹خرداد
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۸۵۲ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۲۹خرداد
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۹۲۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
مهران عزیزی
نیاوران
۲۹خرداد
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۳۸۷ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۹خرداد
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۱۱۶ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر عاطفه کاظم پور
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰خرداد
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۸۹۹ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۳۰خرداد
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۶۷۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر حامد زهره وند
نیاوران
۳۰خرداد
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۳۸۰ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
شهرقدس
۳۰خرداد
۱۵,۳۴۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۳۸۱ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
شهرقدس
۳۰خرداد
۱۵,۳۴۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۴۱۴ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۳۰خرداد
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۸۵۵۲ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۳۰خرداد
۱۱,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۴۷۲۲ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر محمدجواد نجم
نیاوران
۳۱خرداد
۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۲۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۳۱خرداد
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۴۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
یزد
۳۱خرداد
۶,۶۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۳۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۳۱خرداد
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۶۰ مدت کلاس : ۱۳۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۳۱خرداد
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۳۹۴ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
دوشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۳۱خرداد
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۴۴۷ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
محمد مهدی مومنی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۱خرداد
۴۸,۶۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۴۵۷ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۳۱خرداد
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۴۵۸ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۳۱خرداد
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۶۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۳۱خرداد
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۶۵ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۳۱خرداد
۱۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->