کد کلاس : ۲۲۶۴۴۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۵۶۷ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۵,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۵۷۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
افسانه عابد
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۶,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۰۷۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰، سه شنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
رشت
۳۰خرداد
۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۹۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰خرداد
۵,۸۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۸۶۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰، سه شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰،
حسین مسیبیان
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰خرداد
۶,۳۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۱۲۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۳۰خرداد
۵,۳۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۰۴۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰، سه شنبه ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰،
ایلبرا سرکززاده تکیه
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰خرداد
۵,۸۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۸۵۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۱خرداد
۵,۵۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۹۵۱ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
دوشنبه ۱۸:۱۵ تا ۲۰:۱۵، چهارشنبه ۱۸:۱۵ تا ۲۰:۱۵،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۱خرداد
۵,۳۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۲۹۶ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۳۱خرداد
۵,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۲۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲تیر
۴,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۲۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲تیر
۴,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۲۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲تیر
۴,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۲۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲تیر
۴,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۶۷۷ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۲تیر
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۷۱۱۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نیاوران
۰۲تیر
۵,۸۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۳۵۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۲تیر
۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۹۳۹ مدت کلاس : ۳ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۳تیر
۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۳۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۵تیر
۴,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۸۶۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۵تیر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۴۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۵تیر
۵,۳۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۸۶۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۵تیر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۸۷۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۵تیر
۴,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۲۰۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰، چهارشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰،
حسین مسیبیان
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۵تیر
۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۲۲۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۶تیر
۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۱۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶تیر
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۱۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶تیر
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۱۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶تیر
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۱۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶تیر
۴,۷۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->