کد کلاس : ۲۲۶۲۴۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
البرز
۲۸خرداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۷۵۰۱ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۱۵:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۸خرداد
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۵۷۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۸خرداد
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۰۸۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۸خرداد
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۵۱ مدت کلاس : ۵۲ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۲۹خرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۲۴۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۹خرداد
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۲۴۹ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۹خرداد
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۷۹۵۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۹خرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۹۸۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
شهرقدس
۲۹خرداد
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۹۸۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
شهرقدس
۲۹خرداد
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۶۴ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۳۰خرداد
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۰۵۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۳۰خرداد
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۴۸ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۳۰خرداد
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۴۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۳۰خرداد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۵۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۳۰خرداد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۶۲۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۳۱خرداد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۵۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
یزد
۰۱تیر
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۸۴۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۰۱تیر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۲۵۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۰۲تیر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۹۱ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳تیر
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۹۶ مدت کلاس : ۵۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳تیر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۱۱ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳تیر
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۱۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳تیر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۳۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۵۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳تیر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۵۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳تیر
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۷۰۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳تیر
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۸۴۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۸۹۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳تیر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۹۳۸ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳تیر
۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->