ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۴۸۰ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر فریبا جانبزرگی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸اردیبهشت
۴۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۸۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
علی رهبر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸اردیبهشت
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۶۷۴ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر دکتر مرضیه قادری
سعادت آباد
۲۸اردیبهشت
۵۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۹۳۶ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۸اردیبهشت
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۴۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۲۸اردیبهشت
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۸۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر فاطمه برومند خشکبیجاری
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸اردیبهشت
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۸۲۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۸اردیبهشت
۱۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۸۴۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
قیطریه
۲۸اردیبهشت
۱۶,۶۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۸۴۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۸اردیبهشت
۱۳,۳۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۹۹۳ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
مهرداد ابراهیمی میکال
قیطریه
۲۸اردیبهشت
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۱۵۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۲۸اردیبهشت
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۲۸۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۲۸اردیبهشت
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۴۳۱۳ مدت کلاس : ۷۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر عرفان معتضد
سعادت آباد
۲۸اردیبهشت
۵۱,۸۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۴۳۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر علیرضا محمدی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۸اردیبهشت
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۴۵۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
مهدیه حضرتی آشتاینی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۸اردیبهشت
۵,۳۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۵۶۷ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر مژگان ستاری
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۸اردیبهشت
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۳۶ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۲۸اردیبهشت
۹,۸۸۲,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۱۹ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
البرز
۲۸اردیبهشت
۲۹,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۵۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۲۸اردیبهشت
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۲۳۱ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
شهرقدس
۲۸اردیبهشت
۴۳,۹۸۵,۵۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۵۲۵۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۸اردیبهشت
۱۷,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۸۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۲۸اردیبهشت
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds (مدوپوشاک)
کد کلاس : ۲۲۵۷۲۷ مدت کلاس : ۳۶۹ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۸اردیبهشت
۹۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۸۴۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۸اردیبهشت
۱۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۸۴۷ مدت کلاس : ۹۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۲۸اردیبهشت
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۸۴۹ مدت کلاس : ۱۳۵ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
میترا نقی زاده
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۸اردیبهشت
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۷۴ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
قیطریه
۲۸اردیبهشت
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۹۴ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۸اردیبهشت
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۰۶۵ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۲۸اردیبهشت
۲۹,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۰۶۷ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۲۸اردیبهشت
۵۷,۳۱۴,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->