اهمیت یادگیری زبان دوم برای کودکان


1. یادگیری زبان دوم امکان صحبت با افراد بیشتر در جهان را فراهم می کند.
2. یادگیری زبان دوم در رشد مغز کودکان موثر است.
3. تحقیقات نشان داده است دانش آموزانی که یک زبان دوم فرا گرفته اند در آزمونهای دروس اصلی مدارس موفق ترند.
4. یادگیری زبان دوم باعث افزایش تواناییها و مهارتها ی کودکان در زبان مادریشان می شود.
5. یادگیری یک زبان خارجی در سنین کودکی آسان تر است.
6. حس همدلی را در کودکان افزایش می دهد.
7. از زوال ذهن در سنین پیری جلوگیری می کند.
8. درک بین فرهنگی را در افراد تقویت می کند.
9. یادگیری زبان دوم در پرورش مهارتهای موسیقیایی موثر است.
10. فرصت های شغلی را توسعه می دهد.
11. به کسب در آمد کمک می کند.
12. مسافرت را جذاب تر می کند.

محمد رضا دارابی
 

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->